Saturday, March 30, 2013

Kindness...timely display..!

One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry.

He decided he would ask for a meal at the next house.
However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal he asked for a drink of water. 

She thought he looked hungry so brought him a large
glass of milk He drank it slowly, and then asked, "How much do I owe you?""You don't owe me anything," she replied "Mother has taught us never to accept payment for a kindness."

He said... "Then I thank you from my heart." 
As Howard Kelly left that house, he not only felt; stronger physically, but his faith in God and man was strong also. He had been ready to give up and quit. Years later that young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease. Dr. Howard Kelly was called in for the consultation.
When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes. Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room. Dressed in his doctor's gown he went in to see her. 

He recognized her at once. He went back to the consultation
room determined to do his best to save her life. From that day he gave special attention to the case. After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval.

He looked at it, then wrote something on the edge and the bill was sent to her room. She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally, she looked, and something caught her attention on the side as she read these
words...... 

"Paid in full with one glass of milk." (Signed) Dr. Howard Kelly.
Tears of joy flooded her eyes & happy heart.
****


(.....A collection from one of the  mails I got )

Friday, March 15, 2013

Science...Discarding It..?! (Part 2)

In Facebook or other social media, I see some comments on religion and science (mostly making fun of them). But, please understand that... In olden days, science and religion are practiced together. They tried to spread science under the cover of religious respect...which are easy to follow even by those who did not understand them. gradually, the people who knew the actual science became extinct and there is increment of  people who go on  degrade religious customs without properly  understanding them. Some people say growing tulasi at home is for religious symbol. Actually few Western scientists are conducting  large-scale trials to confirm the benefits of tulsi leaves, including its anticancerous effects. If our aurveda says Kakara (bitter gourd) is good for madhu meha, the so-called  pseudo-scientific people will laugh. But,  some  colarado scientists declared recently that kakara(bitter gourd) cures diabetes and  pancreatic cancer.  Is there any name for the present day pseudo- scientists, whose priority agenda is to discard religious values and ancient knowledge without properly understanding them..? It is becoming a fashion to elevate our scientific value by degrading culture and religious values.  True scientists try to explore, understand and experiment  while Pseudo scientists try to project themselves as scientists by constantly criticising and show intolerance towards the religious values and ancient knowledge.
Just to share a recent news clipping about kakara (bitter gourd):
http://archives.eenadu.net/03-14-2013/news/newsitem.aspx?item=story&no=5
 Âîx«Õ ÂÃuÊqªýåXj Âùª½ ¦Çº¢!
„Ã-†Ï¢’¹d-¯þ: «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾Ý-©-Â¹× Âù-ª½ÂçŒÕ „äÕ©Õ Í䮾Õh¢Ÿ¿E ÍéǫբC Ê«át-Ōբœ¿-{¢ ÅçL®Ï¢Ÿä. DEÂË ®¾¢¦¢Cµ¢* «Õªî ÂíÅŒh N†¾§ŒÕ¢ ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. Âù-ª½ÂçŒÕ ª½®¾¢ Âîx«Õ (¤Ä¢“ÂË-§ŒÖ-šË-Âú) ÂÃuÊqªýÊÕ E„ÃJ¢ÍŒ-’¹-©-Ÿ¿E ¬Ç®¾Y„ä-ÅŒh-©Õ ’¹ÕJh¢ÍÃ-ª½Õ. Âùª½ ª½®¾¢ Âîx«Õ ÂÃuÊqªý ¹ºÇ©Õ ’¹ÖxÂîVÊÕ NE§çÖ-T¢ÍŒÕ-Âî-¹עœÄ Í䮾Õh-Êo-{Õd Âí©ïªÃœî N¬ÁyN-ŸÄu-©-§ŒÕ¢ X¾J¬ð-Ÿµ¿-¹×-©Õ ’¹ÕJh¢ÍÃ-ª½Õ. ƒ©Ç ÆN ÂÃuÊqªý ¹ºÇ©Â¹× ¬ÁÂËh Æ¢Ÿ¿Â¹×¢œÄ Íä®Ï, ‚ ¹ºÇ©Õ ÍŒE¤ò-«-šÇEÂË Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Í䮾Õh-Êo-{Õd ‡©Õ¹©åXj Íä®ÏÊ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ''«âœä@Áx “ÂËÅŒ¢ ªí«át-ÂÃu-Êqªý ¹ºÇ©åXj Âù-ª½-ª½-®¾¢ “X¾¦µÇ«¢ ’¹ÕJ¢* X¾J¬ð-Ÿµ¿Ê Íä¬Çª½Õ. ÆC “X¾§çÖ-’¹-¬Ç© «ª½ê X¾JNÕ-ÅŒ-„çÕi¢C. ÅÃèÇ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð „äÕ¢ «ÕJ¢ÅŒ «á¢Ÿ¿Õ-éÂ--@Çx¢ÑÑ ÆE ®¾£¾Ç ÆŸµ¿u§ŒÕÊ ¯äÅŒ ªÃèä¬ü Æ’¹ªÃy©ü ÅçL¤Äª½Õ. Âîx«Õ ÂÃuÊqªýÂ¹Ø «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾É-EÂÌ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ …¢{Õ¢œ¿{¢.. ÍéÇÂé¢’à ¦µÇª½Åý, Íçj¯Ã©ð «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾É-EÂË ’¹%£¾Ç„çj-Ÿ¿u *ÂËÅŒq©ð Âù-ª½ÂÃ-§ŒÕ-ÊÕ „Ãœ¿Õ-Ōբœ¿-{¢ ¨ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã-EÂË H•¢ „ä®Ï¢C. ¤Ä¢“ÂË-§ŒÖ-šËÂú ÂÃuÊqªý ¹ºÇ©ðx °«“ÂË-§ŒÕ-©-ÊÕ Æ®¾h«u®¾h¢ Í䧌Õ{¢ «©x ‚ ¹ºÇ©ðx ¬ÁÂËh E©y©Õ X¾œË-¤ò-§ŒÖ-§ŒÕE Æ’¹ªÃy©ü æXªíˆ-¯Ão-ª½Õ.

Monday, March 11, 2013

NTR's awesome performance: Praying for Lord Shiva

NTR's awesome performance: Praying for Lord Shiva
in the movie, "Seetarama Kalyanam", produced and directed by him.  After the siva tandava stotram, the performance of rudraveena is even more spectacular.
Part 1 : siva tandava stotram
Part 2 : Rudra veena