Friday, March 15, 2013

Science...Discarding It..?! (Part 2)

In Facebook or other social media, I see some comments on religion and science (mostly making fun of them). But, please understand that... In olden days, science and religion are practiced together. They tried to spread science under the cover of religious respect...which are easy to follow even by those who did not understand them. gradually, the people who knew the actual science became extinct and there is increment of  people who go on  degrade religious customs without properly  understanding them. Some people say growing tulasi at home is for religious symbol. Actually few Western scientists are conducting  large-scale trials to confirm the benefits of tulsi leaves, including its anticancerous effects. If our aurveda says Kakara (bitter gourd) is good for madhu meha, the so-called  pseudo-scientific people will laugh. But,  some  colarado scientists declared recently that kakara(bitter gourd) cures diabetes and  pancreatic cancer.  Is there any name for the present day pseudo- scientists, whose priority agenda is to discard religious values and ancient knowledge without properly understanding them..? It is becoming a fashion to elevate our scientific value by degrading culture and religious values.  True scientists try to explore, understand and experiment  while Pseudo scientists try to project themselves as scientists by constantly criticising and show intolerance towards the religious values and ancient knowledge.
Just to share a recent news clipping about kakara (bitter gourd):
http://archives.eenadu.net/03-14-2013/news/newsitem.aspx?item=story&no=5
 Âîx«Õ ÂÃuÊqªýåXj Âùª½ ¦Çº¢!
„Ã-†Ï¢’¹d-¯þ: «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾Ý-©-Â¹× Âù-ª½ÂçŒÕ „äÕ©Õ Í䮾Õh¢Ÿ¿E ÍéǫբC Ê«át-Ōբœ¿-{¢ ÅçL®Ï¢Ÿä. DEÂË ®¾¢¦¢Cµ¢* «Õªî ÂíÅŒh N†¾§ŒÕ¢ ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. Âù-ª½ÂçŒÕ ª½®¾¢ Âîx«Õ (¤Ä¢“ÂË-§ŒÖ-šË-Âú) ÂÃuÊqªýÊÕ E„ÃJ¢ÍŒ-’¹-©-Ÿ¿E ¬Ç®¾Y„ä-ÅŒh-©Õ ’¹ÕJh¢ÍÃ-ª½Õ. Âùª½ ª½®¾¢ Âîx«Õ ÂÃuÊqªý ¹ºÇ©Õ ’¹ÖxÂîVÊÕ NE§çÖ-T¢ÍŒÕ-Âî-¹עœÄ Í䮾Õh-Êo-{Õd Âí©ïªÃœî N¬ÁyN-ŸÄu-©-§ŒÕ¢ X¾J¬ð-Ÿµ¿-¹×-©Õ ’¹ÕJh¢ÍÃ-ª½Õ. ƒ©Ç ÆN ÂÃuÊqªý ¹ºÇ©Â¹× ¬ÁÂËh Æ¢Ÿ¿Â¹×¢œÄ Íä®Ï, ‚ ¹ºÇ©Õ ÍŒE¤ò-«-šÇEÂË Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Í䮾Õh-Êo-{Õd ‡©Õ¹©åXj Íä®ÏÊ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ''«âœä@Áx “ÂËÅŒ¢ ªí«át-ÂÃu-Êqªý ¹ºÇ©åXj Âù-ª½-ª½-®¾¢ “X¾¦µÇ«¢ ’¹ÕJ¢* X¾J¬ð-Ÿµ¿Ê Íä¬Çª½Õ. ÆC “X¾§çÖ-’¹-¬Ç© «ª½ê X¾JNÕ-ÅŒ-„çÕi¢C. ÅÃèÇ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð „äÕ¢ «ÕJ¢ÅŒ «á¢Ÿ¿Õ-éÂ--@Çx¢ÑÑ ÆE ®¾£¾Ç ÆŸµ¿u§ŒÕÊ ¯äÅŒ ªÃèä¬ü Æ’¹ªÃy©ü ÅçL¤Äª½Õ. Âîx«Õ ÂÃuÊqªýÂ¹Ø «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾É-EÂÌ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ …¢{Õ¢œ¿{¢.. ÍéÇÂé¢’à ¦µÇª½Åý, Íçj¯Ã©ð «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾É-EÂË ’¹%£¾Ç„çj-Ÿ¿u *ÂËÅŒq©ð Âù-ª½ÂÃ-§ŒÕ-ÊÕ „Ãœ¿Õ-Ōբœ¿-{¢ ¨ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã-EÂË H•¢ „ä®Ï¢C. ¤Ä¢“ÂË-§ŒÖ-šËÂú ÂÃuÊqªý ¹ºÇ©ðx °«“ÂË-§ŒÕ-©-ÊÕ Æ®¾h«u®¾h¢ Í䧌Õ{¢ «©x ‚ ¹ºÇ©ðx ¬ÁÂËh E©y©Õ X¾œË-¤ò-§ŒÖ-§ŒÕE Æ’¹ªÃy©ü æXªíˆ-¯Ão-ª½Õ.

No comments:

Post a Comment